Hotline Đặt hàng x
Gọi ngay: 0966427430
Messenger x

Whatsapp x

Số điện thoại Whatsapp

0966427430

Nhắn tin ngay

Tìm kiếm

H??ng d?n chi ti?t step-by-step cách gi?t và b?o qu?n g?u bông b?n và ??p

 1. Gi?t b?ng tay ho?c gi?t máy:
 • N?u gi?t b?ng tay, hãy cho g?u bông vào n?i n??c ?m ho?c xà phòng và nh? nhàng xoa ??u kh?p b? m?t c?a g?u bông.
 • N?u gi?t b?ng máy, hãy ??t g?u bông vào túi gi?t ho?c túi ??ng ?? gi?t ?? tránh tình tr?ng b? rách ho?c b? bung xù. S? d?ng ch? ?? gi?t nh?, n??c l?nh ho?c ?m và ch?t t?y r?a nh? nhàng.
 1. Ph?i khô:
 • Sau khi gi?t, hãy v?t nh? và ?? g?u bông ph?i khô. Tránh s? d?ng máy s?y ho?c treo g?u bông tr?c ti?p d??i ánh n?ng m?t tr?i vì ?i?u này có th? làm h?ng ch?t li?u và làm m?t màu.
 • N?u b?n mu?n g?u bông nhanh khô h?n, b?n có th? s? d?ng qu?t ?? th?i khô.
 1. Lau chùi:
 • N?u g?u bông c?a b?n c?n ???c lau chùi, hãy dùng kh?n ?m ho?c bông t?y trang ?? lau nh? nhàng b? m?t g?u bông.
 • Tránh s? d?ng ch?t t?y r?a ch?a clo vì chúng có th? làm h?ng ch?t li?u c?a g?u bông.
 • N?u g?u bông c?a b?n có v?t b?n khó t?y, b?n có th? dùng n??c oxy và áp d?ng nh? nhàng lên b? m?t g?u bông tr??c khi gi?t.
 1. B?o qu?n:
 • Khi không s? d?ng, hãy b?o qu?n g?u bông c?a b?n trong m?t túi ho?c h?p ??ng ?? tránh b?i và ?m.
 • N?u b?n mu?n g?u bông c?a b?n luôn m?m m?i và bông xù, b?n có th? ??t m?t ít bông gòn vào bên trong khi b?o qu?n.
 • Tránh ?? g?u bông ? n?i có ?? ?m cao ho?c n?i có ánh sáng m?t tr?i tr?c ti?p. N?u c?n, b?n có th? phun m?t ít ch?t ch?ng ?m lên b? m?t g?u bông tr??c khi b?o qu?n.
D??i ?ây là m?t s? link tham kh?o ?? b?n có th? tìm hi?u thêm v? cách gi?t và b?o qu?n g?u bông:
 1. H??ng d?n gi?t g?u bông t?i nhà: 3 Ways to Wash Stuffed Animals - wikiHow Fun (wikihow-fun.com)
 2. Cách gi?t g?u bông b?ng máy gi?t: Cách gi?t g?u bông b?ng máy gi?t s?ch s?, b?n ??p, ??n gi?n t?i nhà • ?i?n máy XANH - YouTube
 3. Cách ph?i khô và làm s?ch g?u bông: https://www.wellandgood.com/good-looks/how-to-clean-a-stuffed-animal/
Hy v?ng các thông tin này s? giúp b?n có thêm ý t??ng ?? gi? g?u bông c?a mình s?ch s? và b?n ??p h?n.  
Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
error: checked